Pogoji uporabe spletnega mesta www.GlobinaLepote.si

Ti splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletne strani www.GlobinaLepote.si., ki je blagovna znamka podjetja Globina Lepote d.o.o. (v nadaljevanju ponudnik storitve oz. spletne strani www.GlobinaLepote.si).

Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni različici v celotnem besedilu dostopni vsakomur na spletni strani. Če se s temi splošnimi pogoji ali z delom teh splošnih pogojev ne strinjate, vas pozivamo, da nemudoma nehate dostopati na spletno stran.

Pravila za uporabo vsebin

Vse vsebine, objavljene na spletni strani www.GlobinaLepote.si, so last ponudnika in/ali njegovih partnerjev ali pogodbenih sodelavcev oz. so označena z ustreznim virom ali avtorjem. Vsa avtorska dela so zaščitena že z nastankom in jih ni treba posebej označevati. Med vključena avtorska dela sodijo med drugim tudi izvorna koda, urejena struktura sistema ter vse pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni treba dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, (c), ipd.), temveč je to zaščiteno že s samim nastankom ter nepooblaščenim osebam že kot tako prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter druge oblike koriščanja avtorskega dela.

Globina Lepote d.o.o., je izključni lastnik znamke www.GlobinaLepote.si in www.la-vision.si in iz nje izvedenih imen. Ponudnik si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršiteljem skladno z zakonodajo. Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerih koli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani podjetja Globina Lepoter d.o.o., ni dovoljeno. Za dovoljenje za uporabo zaščitenega gradiva pišite na naslov Globina Lepote d.o.o., Breznikova ulica 15, 1230 Domžale.

Zunanje povezave

Spletna stran www.GlobinaLepote.si lahko vsebuje povezave na različne zunanje strani, kot so na primer druga medmrežna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav ne odgovarjamo.

Zasebnost in varstvo podatkov

To spletno mesto lahko zbira določene podatke o vašem obisku, kot so ime ponudnika spletnih storitev in IP-naslov (Internet Protocol), prek katerega dostopate do medmrežja, datum in ura, ko dostopate do mesta, strani, ki jih obiščete na mestu, in internetni naslov spletnega mesta, neposredno s katerega ste prišli na naše mesto.

Z registracijo na spletni strani www.GlobinaLepote.si dovoljujete, da Globina Leote d.o.o., z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja ter neposrednega trženja vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke uporabnika v zbirkah osebnih podatkov neomejeno časovno obdobje.

Kadar koli lahko po e-pošti (novice@GlobinaLepote.si) ali po telefonu (01 721 65 23) zahtevate, da vaše podatke popravimo ali da jih v 15 dneh trajno oz. začasno prenehamo uporabljati za namen neposrednega trženja. Globina Lepote d.o.o., zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

Vse posredovane osebne podatke registriranih uporabnikov bo ponudnik uporabljal ali razkril le za namene, zaradi katerih jih je z vašim privoljenjem zbiral, oziroma na zahtevo uradnih organov Republike Slovenije.

S sprejemom teh splošnih pogojev in uporabo storitve uporabniki soglašajo, da ponudnik ne more zagotoviti varnosti ali zasebnosti informacij, ki se prenašajo preko spleta ali elektronske pošte, ter da ponudnika ne bodo smatrali za kakorkoli odgovornega v povezavi z uporabo vseh tovrstnih informacij s strani tretjih oseb.

S sprejemom splošnih pogojev se uporabniki strinjajo, da ponudnik ni odgovoren za ravnanje tretjih oseb z informacijami, ki jim jih pošiljajo sami. Uporabniki, ki ne soglašajo s takšno stopnjo zagotavljanja varnosti ali zasebnosti informacij, ne morejo uporabljati storitev spletne strani www.GlobinaLepote.si.

Odgovornost

Ponudnik uporabnikom ali registriranim uporabnikom ne jamči, da bo uporaba storitev spletne strani www.GlobinaLepote.si popolnoma varna, neprekinjena, vedno na voljo, niti da bo upravičila njihova pričakovanja do spletnega portala. Ponudnik prav tako ni odgovoren za telefonske in mrežne povezave ter storitve, vključno s pokritjem območja ali prekinitvijo zveze. Ponudnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, vključno s škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgube programov, stroškov povezav, stroškov preskrbe nadomestnih storitev ali prekinitev storitev, ki izhajajo iz uporabe spletne strani www.GlobinaLepote.si, četudi je ponudnik seznanjen z možnostjo tovrstne škode.

Spremembe splošnih pogojev

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnih koli sprememb, delnih ali v celoti, katerega koli dela splošnih pogojev, brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu. Ponudnik se obvezuje, da bodo veljavni pogoji vedno enostavno dostopni na spletnem naslovu www.GlobinaLepote.si.

Ponudnik lahko kadar koli neomejeno spremeni, ukine ali prekine kateri koli del storitve, kakor tudi dostopnost do katere koli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko ponudnik vzpostavi dodatne omejitve na določene lastnosti in dele storitve ali omeji posameznemu uporabniku ali registriranemu uporabniku dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.

Reševanje sporov

Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitve spletne strani www.GlobinaLepote.si, se najprej obrnite na e-poštni naslov novice@GlobinaLepote.si podjetja Globina Lepote d.o.o., ki je naveden na začetku teh splošnih pogojev.

Pristojnost za spore

Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

V Ljubljani, 14.12.2016